Privacyverklaring 

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) willen wij u hieronder informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt.

I. Verantwoordelijke voor de verwerking

Melisana SA
Kareelovenlaan, 1
1040 - Brussel - België

Tel : +32 2 726 15 65
E-mail: info@melisana.be

 

II. Functionaris voor gegevensbescherming

De heer Alexander Bugl
Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Eifelstraße 55
93057 Regensburg - Duitsland

Tel kantoor : +43 941 630 49 789
Tel mobiel : +43 176 10 31 26 88
Email: Datenschutz.buglundkollegen@klosterfrau.de

 

III. Voorwerp van verwerking, doel van de verwerking en rechtsgrondslagen  

1. Verwerking voor de technische beschikbaarstelling van onze website

Voor de technische beschikbaarstelling van de website is het noodzakelijk dat wij bepaalde automatisch doorgegeven informatie van u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u de website kunt gebruiken.  

Dit is technische informatie die automatisch wordt verzameld telkens wanneer u onze website bezoekt en die wordt opgeslagen in onze serverlogbestanden, zoals:

 • IP-adres;
 • Browser type/versie (bijv.: Firefox 59.0.2 (64 bit));
 • Browsertaal (bijv.: Nederlands/Frans);
 • Gebruikt besturingssysteem (bijv.: Windows 10);
 • Resolutie van het browservenster;
 • Schermresolutie;
 • Javascript activering;
 • Java Aan / Uit;
 • Cookies Aan / Uit;
 • Kleurdiepte;
 • Verwijzer;
 • Tijd van toegang.

Bovendien gebruiken we cookies om onze website voor u beschikbaar te maken. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op uw eindapparaat wanneer u een website oproept. Een cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Een overzicht van de cookies die wij gebruiken voor de technische terbeschikkingstelling vindt u in onze cookie-verklaring.  

Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om u onze website en de technische functies ervan ter beschikking te stellen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. De volgende informatie wordt in de cookies opgeslagen en aan ons doorgegeven: Cookie ID, inloggegevens.

Uw informatie die via de bovenstaande cookies wordt verzameld, wordt niet door ons gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen of uw surfgedrag te evalueren.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de technische voorziening van onze website op basis van de volgende rechtsgronden:

 • voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van artikel 6.1.b AVG, voor zover u onze website bezoekt om informatie over ons te verkrijgen; en
 • om onze legitieme belangen te beschermen op grond van artikel 6.1 f AVG om u de website technisch te kunnen aanbieden. Ons gerechtvaardigd belang is om u een aantrekkelijke, technisch goed functionerende en gebruiksvriendelijke website te kunnen bieden, alsmede om maatregelen te nemen om onze website te beschermen tegen cyberrisico's en om te voorkomen dat onze website cyberrisico's oplevert voor derden.

 

2. Verwerking voor functionele doeleinden, analyse, reclame, marketing en sociale netwerken.

Een overzicht van de cookies die wij gebruiken voor functionele doeleinden, analyse, reclame, marketing en sociale netwerken is beschikbaar in onze cookieverklaring.  

Voor reclame en marketing gebruiken we cookies. Een overzicht van de cookies die we gebruiken, kunt u raadplegen in onze cookie-verklaring.  

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.  

Matomo Analytics

Matomo Analytics is een uitgebreid platform voor het centraliseren en analyseren van websitepubliek voor alle soorten bedrijven. Het verzamelt duizenden gegevens om inzicht te krijgen in verkeer, acquisitie en gebruikersgedrag. U kunt het gebruik van Matomo Analytics weigeren door naar de pagina met cookies te gaan en op "cookie-instellingen" te klikken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor functionele, analytische, reclame-, marketing- en sociale netwerkdoeleinden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6.1.a AVG. Zodra u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze geheel of gedeeltelijk intrekken met werking voor de toekomst door naar de pagina met cookies te gaan, op "cookie-instellingen" te klikken en uw selectie te wijzigen.

 

3. Verwerking van uw persoonsgegevens bij contactverzoeken

Om uw verzoeken aan ons, bijvoorbeeld via het contactformulier of ons e-mailadres, te kunnen verwerken en beantwoorden, verwerken wij de persoonsgegevens van u die u in dit verband verstrekt. Dit omvat in ieder geval uw naam en e-mailadres om u een antwoord te kunnen sturen, evenals de andere informatie die u ons stuurt als onderdeel van uw communicatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te antwoorden op uw vragen op grond van artikel 6, §1, a AVG. Indien u ons contacteert om een melding te doen inzake de veiligheid of de kwaliteit van onze producten, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zoals uiteengezet in onze privacy verklaring betreffende veiligheids- en kwaliteitsmeldingen, die u ook op onze website terugvindt.  

 

IV. Categorieën ontvangers van de gegevens

In onze onderneming hebben alleen die medewerkers toegang tot uw persoonlijke gegevens die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan externe instanties als dit wettelijk is toegestaan of vereist of als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Hieronder geven we een overzicht van de categorieën externe ontvangers van uw gegevens:

 • Gelieerde ondernemingen binnen de bedrijvengroep, voor zover zij als dienstverleners voor ons optreden en bijvoorbeeld IT-diensten leveren, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of indien en voor zover zij de gegevens nodig hebben voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of op basis van onze legitieme belangen.
 • Particuliere entiteiten buiten de Groep, zoals in het bijzonder online mediabureaus die ons ondersteunen bij het uitvoeren van reclamemaatregelen op onze websites, evenals IT-dienstverleners die ons onder andere ondersteunen bij de exploitatie, de administratie en het onderhoud van onze websites.
 • Overheidsinstanties en -instellingen, voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Als onderdeel van onze wettelijke verplichting melden wij bijvoorbeeld gemelde kwaliteitsgebreken van onze producten (bijv. klachten en vervalsingen) aan de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de bedrijven van de Klosterfrau Group.  

 

V. Doorgifte aan derde landen

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) als dit noodzakelijk is in het kader van de verwerking van onze contractuele relaties of wettelijk is toegestaan of vereist, als u ons uw toestemming hebt gegeven of in het kader van verwerking in opdracht. Als dienstverleners in het derde land worden gebruikt, zijn zij verplicht om te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming in Europa door in te stemmen met de standaardcontractbepalingen van de EU. Als alternatief dragen we de gegevens over op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Neem voor meer informatie contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.  

 

VI. Duur van de gegevensopslag

Wanneer u onze website voor louter informatieve doeleinden gebruikt, vindt u de duur van de opslag van de cookies in onze cookie-verklaring. Wanneer u een contactverzoek doet, slaan we uw persoonlijke gegevens in eerste instantie op voor de duur van de beantwoording van uw vraag. Daarnaast bewaren we uw persoonlijke gegevens totdat eventuele juridische claims die voortvloeien uit de relatie met u zijn verjaard, zodat we ze indien nodig als bewijs kunnen gebruiken.  

 

VII. Beveiliging  

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken.  

 

VIII. Uw rechten als betrokkene  

U hebt als betrokkene volgens de wettelijke voorwaarden recht op de volgende rechten, die u tegenover ons kunt doen gelden:  

 • Recht op informatie: U hebt het recht om op elk moment een bevestiging van ons te vragen in het kader van artikel 15 AVG of wij persoonsgegevens van u verwerken; indien dit het geval is, heeft u tevens het recht om binnen het kader van artikel 15 AVG om informatie over deze persoonsgegevens op te vragen, evenals bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers, geplande opslagperiode, hun rechten, de herkomst van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in het geval van overdracht naar een derde land, de passende waarborgen) en om een kopie van uw gegevens te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie: Op grond van artikel 16 AVG heeft u het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, rectificeren als deze onjuist of onnauwkeurig zijn.  
 • Recht op wissen: U hebt het recht, onder de voorwaarden van artikel 17 AVG te vragen dat wij  persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld wissen. Het recht op wissen bestaat onder andere niet als de  verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor (i) de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (bijv. wettelijke verplichtingen om dossiers te bewaren), of (iii) de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.  
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken onder de voorwaarden van artikel 18 AVG.   
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om, onder de voorwaarden van artikel 20 AVG, te eisen dat wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.  
 • Intrekking van toestemming: U heeft het recht om uw aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In dit geval zullen wij de ontvanger van de gegevens hiervan op de hoogte stellen en de gegevens in de toekomst niet meer verwerken voor de doeleinden die onder de toestemming vallen. Voor documentatiedoeleinden bewaren we informatie over uw herroeping.
 • Recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG:   U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.  

Om uw bovengenoemde rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hierboven.  Als u van mening bent dat uw verzoek niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming is behandeld, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres Datenschutz.buglundkollegen@klosterfrau.de

Naast de genoemde rechten heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

 

IX. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden om te kunnen blijven voldoen aan toepasselijke wetgeving.